لوگو فونت انجمن

هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره و بازرسان انجمن

اعضای هیئت مدیره و بازرسان

دکتر کامبیز بازرگان

رئیس هیات مدیره

دکتر منوچهر گرجی

نایب رئیس هیات مدیره

دکتر ناصر دواتگر

عضو اصلی و خزانه دار

دکتر حسین بشارتی

عضو اصلی و دبیر انجمن

دکتر عیسی اسفندیار پور

بازرس علی البدل

دکتر مستانه رحیمی

مسئول دبیرخانه انجمن

مهندس سینا ملاح

مسئول شاخه دانشجویی

Translate »
×