لوگو فونت انجمن

هیئت مدیره ادوار

هیئت مدیره ادوار

اعضای هیئت مدیره دوره های پیشین

دکتر علی معصومی

رئیس هیأت مدیره

دکتر علی اکبر سالاردینی

دبیر هیأت مدیره

دکتر علی نگارستان

خزانه دار هیأت مدیره

دکتر عباس پاشائی اول

عضو هیأت مدیره

دکتر محمد حسن روزیطلب

رئیس هیأت مدیره

دکتر نجفعلی کریمیان

نائب رئیس هیأت مدیره

دکتر مصطفی کریمیان اقبال

خزانه دار هیأت مدیره

دکتر محمدرضا نیشابوری

دبیر هیأت مدیره

مهندس محمدرضا بلالی

عضو علی البدل

دکتر احمد گلچین

بازرس علی البدل

دکتر محمدحسن روزیطلب

رئیس هیأت مدیره

دکتر نجفعلی کریمیان

نائب رئیس هیأت مدیره

مهندس حسن بنائی

دبیر هیأت مدیره

دکتر محمدرضا بلالی

خزانه دار هیأت مدیره

دکتر امیرحسین چرخابی

عضو علی البدل و دبیر

دکتر امیر فتوت

بازرس علی البدل

دکتر محمدحسن روزیطلب

رئیس هیأت مدیره

دکتر نجفعلی کریمیان

نائب رئیس هیأت مدیره

مهندس حسن بنائی

دبیر هیأت مدیره

دکتر سید محمود سمر

خزانه دار هیأت مدیره

دکتر غلامرضا ثوابقی

عضو علی البدل

دکتر امیر فتوت

بازرس اصلی

دکتر جهانبخش میرزاوند

بازرس علی البدل

دکتر محمدرضا نیشابوری

رئیس هیأت مدیره

دکتر غلامرضا ثوابقی

قائم مقام هیأت مدیره

دکتر کامبیز بازرگان

خزانه دار هیأت مدیره

دکتر محمدحسین مهدیان

دبیر هیأت مدیره

دکتر علیرضا فلاح

عضو علی البدل

دکتر قربانعلی روشنی

بازرس علی البدل

Translate »
×